DRUKUJ
2017-02-16

Dyrektor Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU 

prof. dr hab. LUCYNA ŚLIWA
e-mail: l.sliwa@botany.pl


 

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.
Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności:
  • kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
  • opracowywanie programów rozwoju badań naukowych i innowacji Instytutu;
  • opracowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu, regulaminu pracy oraz innych
  • regulaminów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek wewnętrznych Instytutu;
  • ustalanie zasad wynagradzania pracowników Instytutu;
  • przedstawianie do rozpatrzenia przez Radę Naukową Instytutu, po zaopiniowaniu przez odpowiednią komisję, wniosków o przeprowadzenie postępowań habilitacyjnych i nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień;
  • wcielanie w życie uchwał Rady Naukowej w zakresie przewidzianym prawem;
  • utworzenie studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i wykonywanie zadań określonych w regulaminie studiów lub regulaminie szkoły doktorskiej.